Co je to evakuace osob a jak správně při vyhlášení evakuace postupovat?

Datum: 7.2.2017  Kategorie: Články 

Evakuace je stav nouze, nastalá situace, kdy má dojít k vyklizení prostoru, jeho praktickému vyprázdnění z pohledu přítomných osob a zvířat. 

Jen pro zajímavost, termín “evakuace” je převzat z latiny. Samotná evakuace pak představuje soubor organizačních opatření, sloužící k přemístění osob, také zvířat a důležitých věcí z nebezpečného místa. Opatření při evakuaci obsahuje také zajištění dalšího bytí osob a zvířat, kdy je zajištěno dočasné ubytování, stravování a uskladnění pro důležité předměty evakuované z vyklizené oblasti. 

Evakuace zpravidla nastává při hromadném ohrožení osob, současně s nějakou mimořádnou událostí, která vyžaduje evakuaci. Informaci občan obdrží pomocí sirény, kterou známe z každé první středy v měsíci v pravé poledne, kdy je provoz a připravenost těchto sirén testován po celém území ČR. Jedná se o kolísavý, pronikavý tón o délce trvání 140 sekund. 

Dále jsou informace o potřebě evakuace obyvatelům sdělovány pomocí veřejných, sdělovacích prostředků, což jsou televize, rádia a také pomocí tisku při dlouhodobé evakuaci. V některých místech jsou používány k vyhlášení evakuace mobilní prostředky (auta se sirénou a reproduktorem) atd. 

Pravidla a chování při evakuaci je v ČR stanoveno například krizovým zákonem a zákonem o IZS (integrovaném záchranném systému). Dle pravidla a chování při evakuaci zastřešuje zákon o zajišťování obrany ČR a společně s tímto zákonem také vyhláška MV (Ministerstva vnitra) o požární prevenci a současně vyhláška o provádění úkolů ochrany obyvatelstva. To jsou ale jen některé vybrané legislativní nástroje, které ovládají systém evakuace při mimořádných událostech. 

V případě vyhlášení evakuace je třeba správně postupovat bez zbytečných odkladů a zmatků. Je třeba zachovat rozvahu a zabránit panice. Pokud se nacházíte ve svém bydlišti či v práci, nebo v nějakém jiném objektu či areálu, musíte znát správný postup v případě evakuace. Jak se zachovat před opuštěním místa na kterém se nacházíte. 

Evakuaci většinou nařizuje a koordinuje určená osoba, záleží také na místě, kde je evakuace vyhlášena. Může se jednat o plošnou evakuaci či evakuaci územní, lokální, nebo také objektovou. Tady jsou pak těmito osobami vedoucí pracovníci v zaměstnání, zaměstnavatel, nebo bezpečnostní manažer či výkonný manažer společnosti. V případě lokální či územní evakuace se bude jednat o starostu obce, nebo hejtmana kraje. 

Evakuaci může vyhlásit a koordinovat i bezpečnostní agentura, která daný objekt či areál střeží a má tuto službu pro svého klienta zajišťovat v rámci smlouvy o bezpečnostních službách. 

Následně se z reproduktorů či přijímačů radiových vln (nejčastěji Český rozhlas), TV dozvíte informace o evakuaci, zda se jedná o evakuaci z důvodu živelného ohrožení (povodeň, přívalová vlna, zemětřesení, nákaza, únik nebezpečných látek) atd. Nebo jiného bezpečnostního charakteru jako je bombové vyhrožování, hrozba teroristickým útokem atd. 

Základem je evakuace osob, následuje odvedení domácích zvířat a nakonec se přemístí důležité předměty a vybavení potřebné k životu. Pokud se jedná o krátkodobou evakuaci, například v zaměstnání z důvodu menšího požáru a zakouření, zamoření interiéru budovy či bombové vyhrožování, tak se postupuje jednoduše takto: vypnou se veškeré elektrické a plynové spotřebiče a to tak, že ty elektrické se odpojí od sítě vytažením elektrické zástrčky ze zásuvky. 

V případech, že to situace dovoluje, se při dočasné evakuaci ponechají v provozu chladničky a mrazáky kvůli potravinám. 

Dále je třeba uhasit veškeré ohně otevřeného charakteru, myslí se tím krby, krbová kamna, svíčky a petrolejové lampy, včetně plynových ohřívačů, kotlů a svítidel na plyn. Před odchodem z interiéru vypněte veškeré osvětlení. Domácí zvířata vezměte sebou a prostory zamkněte, samozřejmě pokud to nezamezí záchranným, zásahovým pracím, aby IZS nemuselo vstupy otevírat násilně a nezvětšovaly se zbytečně škody na majetku. 

Na shromaždišti je třeba ověřit, zda jsou všichni z budovy evakuováni a nikdo nezůstal uvnitř. 
Následně je třeba budovu odpojit od elektřiny. Ohledně odpojení přívodu plynu, případně vody se toto řeší spíše při delší evakuaci. Jinak se toto provede pomocí hlavních uzávěrů. 

Dále je třeba sledovat se navzájem z důvodu přítomnosti evakuovaných osob a také zvířat. Slabším, starším a dětem je třeba pomoci při evakuaci a to jak fyzicky, tak i psychickou podporou za dané stresující situace. Zvířata je třeba zajistit, aby se v nastalé situaci neztratila, nezaběhla.

Pokud se jedná o dlouhodobou evakuaci, tak je třeba postupovat obdobným způsobem, ale s přihlédnutím k faktu, že se jedná o delší nepřítomnost, setrvání mimo domov. To znamená, že si musíte lépe zabalit zavazadla (obdobně jako na delší cestu) a zajistit si oblečení dle ročního období a momentálního počasí. Stejně tak hygienické prostředky a doplňky, potřebné léky atd. 

Postup opuštění domácnosti je stejný jako u jiného prostoru, opět zajistit technické vybavení objektu a vše dělat s rozvážností a pragmaticky. Je dobré nechat například na dveřích nějaký kontakt, kam jste šli a kde se budete nalézat v době evakuace. Myslí se tím situace, kdy se nemůžete ze závažných či opodstatněných důvodů dostavit na určené místo. Nebo máte jiné bezpečné místo pro dlouhodobou evakuaci. Například rodinný příslušníci v bezpečné zóně, mimo evakuovaný prostor, nebezpečné území. 

Z pohledu zabezpečení majetku jsou zde bezpečnostní složky ČR (policie, armáda), tito střeží v době evakuace opuštěný majetek, aby nedocházelo k tzv. rabování, což je závažný trestný čin. 

Naše bezpečnostní agentura nabízí pořádkové služby, které se pro zajištění majetků v případě evakuací dají také využít.

Základní pravidla evakuace je dobré znát a řídit se jimi v případě, že nastane mimořádná situace, vyžadující evakuaci.

Autor článku: Pavel Hanzelín


Komentáře

J.R. | 8.2.2017 19:59
Dobře, spousta lidí neví jak se má chovat.

Přidat komentář:
Jméno:
E-mail:
Zde můžete zadat svůj e-mail. Pokud zatrhnete volbu "Zobrazit e-mail u komentáře", bude e-mail zveřejněn.
  Zobrazit e-mail u komentáře
Komentář:
 Opište číslo 5: